SENIORSKÝ CENÍK

Registrace

(jednorázový, nikoliv opakovaný poplatek)

1 500 Kč

Účastnický poplatek

(vstupné na jednu z budoucích událostí)

1 000 Kč

Účastnický poplatek neboli vstupné

Hradí vždy předem. Vztahuje se k jedné účasti, nikoliv opakovaným.
Pořadatel si vyhrazuje právo udělit seniorům výjimku pro možnost uhrazení vstupného v hotovosti před akcí.

Poplatek je náhradou pro:

  • čas moderátora strávený organizací, cestováním na místo konání události, náklady na PHM, opotřebení vozidla

  • pořadatele za náklady spojené s provozem databáze členů a objednávek, náklady na účetnictví, provoz webu

Registrace

Poskytovatel seznamovacích služeb usnadnil seniorům registraci tím, že nabízí stručné podmínky a pravidla.

Registrací se rozumí zřízení členství v klubu. Zájemce o seznamování se vyplněním registračního dotazníku stává členem spolku CK CESTOVATELSKY KLUB z.s.
Jedná se o členství základní, členovi nevzniká právo vést spolek nebo se podílet na majetku spolku.
Členství se zřizuje na dobu neurčitou, člen smí kdykoliv členství bezplatně zrušit.

Seniorům je účtován poplatek za zřízení členství ve výši 1500 Kč.
Tento poplatek se hradí jednou, nikoliv opakovaně, vždy při vyplňování registračního dotazníku.

Při registraci se hradí zároveň účastnický poplatek na první událost.

Poplatek za zřízení členství

  • hradí se jen jednou za život

  • je stanoven tak, aby pokryl náklady na administrativní agendu, bezpečné uchovávání dat a čas koordinátorů

Stvrzenku (účetní doklad) vystavujeme jen v případě, kdy bylo hrazeno hotovostně.
Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytovat stvrzenky na takové platby, které proběhly bezhotovostně.
Plátci musí postačit jako doklad o uhrazení, výpis z banky nebo ústřižek poštovní složenky.

Zrušení účasti

Zruší-li člen osobní účast na již potvrzeném termínu konání akce méně, jak 60 dní předem, pak "Vstupné" propadá bez nároku na náhradní termín či jakoukoli refundaci.
Za řádné zrušení se považuje email nebo SMS. Člen je povinen uvést termín události.

Ostatní

Člen není oprávněn za sebe posílat náhradníka. Akcí se vždy účastní člen osobně.

Člen je povinen si s předstihem nejméně 3 dnů zjistit sám cestu k místu srazu/konání události.
Koordinátor/zaměstnanec pořadatele není povinen v den konání akce přijímat telefonní hovory, navigovat účastníky k místu setkání nebo jim odpovídat na jiné dotazy.

Pozdní příchod

Koordinátor není povinný čekat na místě srazu na členy déle, jak 5 minut.Pořadatel na jednotlivé opozdilce se zahájením nečeká! Pořadatel není povinný začlenit do již probíhající aktivity opozdilce, zejména osoby, kteří nebyli přítomni na celém proškolení.Pořadatel má právo zkrátit délku události o míru zpoždění účastníků.Pořadatel není povinen účastníky odbavit mimo předem určené časové okno.

Způsoby přijímání plateb

Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky těmito způsoby:

  • bezhotovostní platba (bankovní převod) účet: 9090909170/2010

  • poštovní poukázka typu A z České Pošty příjemce: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., Komenského 1361, 511 01 Turnov, číslo účtu 9090909170/2010


  • hotovost na adrese kontaktního místa (platbu oproti účetnímu dokladu (stvrzence) přebírá kontaktní osoba v regionu


Zájemce může hradit účastnické poplatky moderátorovi během konání události.

Registrace

Každý zájemce o služby pořadatele je povinen se registrovat jako člen (zřídit členství.
Pořadatel smí uchovávat kontaktní údaje jen na členy.
Pořadatel smí dodávat služby jen členům. Nečlen není oprávněn využívat výhod a benefitů klubu (spolku).

Zájemce o členství smí založit členství:

  • během fyzické návštěvy kontaktního místa (registrační formulář bude vyplněn ručně)

  • prostřednictvím telefonního hovoru s koordinátorem

  • prostřednictvím online webového formuláře