Smlouva o zřízení členství

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Klub: spolek CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., IČ: 07975562, veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12201, ID datové schránky: 3e722et

Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov, tel.: +420 777 640 202, email: rande@rande-seznamka.cz , Bankovní účet: 9090909170 / 2010 (dále jen Klub nebo Pořadatel).

Zpracovatel: osobní údaje členů a webový portál spravuje společnost SPORTKURZ s.r.o.; IČ: 04967895, zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766 | ID datové schránky: 334sxrg | Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov (dále jen Zpracovatel)

Člen: osoba se zájmem se účastnit pořádaných událostí nebo využívat poskytovaných služeb či výhod Klubu (dále jen Člen)

Osobní profil: účet, který zakládá Člen prostřednictvím registračního formuláře a odesláním dat Zpracovateli (dále jen Osobní profil). Osobní profil není volně zveřejněn na internetu a nezobrazuje se ani jiným Členům.

Portál: Webové stránky www.rande-seznamka.cz nebo www.sblizujeme.cz (dále jen Portál). Na Portále se Členové mohou dozvědět o termínech a charakteru pořádaných událostí (dále jen Akce), mohou se přihlásit do členské sekce a objednat účast na budoucí Akci.

Smluvní strany: rozumí se Člen a Klub.


II. Předmět smlouvy

1. Zájemce o členství na webovém portále vyplní jeden ze dvou registračních formulářů. Odesláním osobních údajů žádá zájemce Klub o zřízení členství, zpracování osobních údajů, zařazení do databáze Členů, případně o přístup do Členské sekce.

2. Prostřednictvím registračního formuláře poskytuje zájemce o služby Pořadatele takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro zřízení členství a následné využívání členských benefitů či poskytování služeb. Osobní údaje jsou poskytovány po dobu trvání členství. Členství se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou kdykoli smlouvu vypovědět a to bez udání důvodu. Smluvní strany ujednaly měsíční výpovědní lhůtu, jež začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.

3. Zájemce žádá Klub, aby jej informoval o možných příležitostech se setkat s ostatními Členy, vyrazit na společný výlet, zažít zábavu, něco nového se naučit nebo potkat jiné nezadané.

4. Člen se o budoucích Akcích může dozvědět tímto způsobem:

a. na internetu navštíví Portál, kde nalezne seznam budoucích Akcí

b. z pozvánek, které byly Členovi odeslány na základě souhlasu s příjmem emailů či SMS

III. Typy členství

1. Klub nabízí dva typy členství:

a. Základní členství, jež opravňuje k účasti na akcích naučného, vzdělávacího nebo zážitkového charakteru, jako jsou např. přednášky, workshopy, výlety, sportovní aktivity. Základní členství je bezplatné.

b. Rozšířené členství, jež opravňuje i k účasti na akcích seznamovacího charakteru. Zájemce buď rovnou vyplní rozšířený seznamovací dotazník, nebo si základní členství vyplněním dalších údajů rozšíří.

2. Rozšířený dotazník obsahuje zejména údaje potřebné pro efektivní organizování seznamovacích akcí nebo vyhodnocování vztahové kompatibility jednotlivých Členů.

3. Člen smí vlastnit pouze jeden Osobní profil. Zpracovatel kontroluje řádné vyplnění povinných položek dotazníku a ověřuje emailové adresy.


IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Má-li člen zájem se fyzicky účastnit pořádaných událostí, hradí účastnický poplatek. Účast na akcích je dobrovolná. U vícedenních událostí se náklady spojené s účastí všech zúčastněných členů rozpočítávají mezi účastníky, přičemž každý z účastníků hradí rovný díl (dále jen Účastnický poplatek).

2. Smluvní strany ujednaly tyto komunikační kanály: e-mailová zpráva, SMS nebo telefonní hovor.

3. Přihlašovací údaje (login a heslo) si Člen volí při registraci. Přihlašovací údaje slouží k přihlášení do Členské sekce.

4. Smluvní strany se dohodly na dodržování této smlouvy a provozních podmínek, které jsou k dispozici na Portále. V případě nejasností si může Člen vyhledat nápovědu nebo odpovědi na často kladené otázky na Portále .

5. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel může aplikovat různou cenu účastnického poplatku pro muže i ženy. Účastnický poplatek může mít pevně stanovenou výši (nehledě na věk), nebo variabilní (výši Účastnického poplatku ovlivňuje pohlaví a věk Člena). Výše variabilního Účastnického poplatku se Členovi zobrazí po přihlášení do Členské sekce.

6. Klub má právo pověřit zpracováním osobních údajů třetí stranu.

7. Po dobu platnosti členství má Člen právo:

a. vstupovat do Členské sekce a zobrazovat nebo editovat zde poskytnuté údaje,

b. předplatit si kredit a hradit Účastnický poplatek z předplaceného kreditu,

c. objednávat účast na budoucích Akcích,

d. účastnit se takových Akcí, na které si včas zakoupil Účastnický poplatek a zároveň splňuje podmínky účasti.

8. Člen má právo povolit nebo zakázat příjem zpráv od Pořadatele vyjma případů, které se týkají:

a. informací k Akci, na kterou se Člen přihlásil,

b. důležitých pokynů pro Člena,

c. strojově generovaných zpráv z Portálu.

9. Člen není oprávněn vzdát se účasti ve prospěch jiné osoby, natož nečlena. Člen se zavazuje pravidelně aktualizovat poskytnuté údaje o sobě, pečlivě uschovat přístupové údaje do Členské sekce a nesdělovat je třetí straně. Člen se zavazuje komunikovat se zástupci Pořadatele, odpovídat obratem na dotazy a výzvy a spolupracovat při domlouvání vhodného termínu pro konání Akce.

10. Účast na Akcích se objednává výhradně prostřednictvím rezervačních formulářů k tomu Pořadatelem určených nebo uvnitř Členské sekce. Informace o přijatých platbách za Účastnický poplatek je Členům zobrazován v Členské sekci. Klub není povinen zasílat Členům účetní doklady, jako doklad o zaplacení slouží Členovi výpis z bankovního účtu.

11. Objedná-li si Člen účast, je povinen včas dorazit na místo určené. Jde-li o online setkání, je Člen povinen se připojit jen v časovém okně k tomu určeném. Zruší-li Člen účast na Akci více než 14 dní před jejím zahájením, bude mu uhrazený Účastnický poplatek vrácen ve formě navýšení členského kreditu na jeho Osobní profil při Portále. V opačném případě Účastnický poplatek bez nároku na náhradu propadá. Kredit lze využít k uhrazení účasti k jakékoliv Akci nabízené na Portále nebo na webu < www.sportcourses.cz >

12. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Akci, a to i opakovaně, z následujících důvodů:

a. nižší než minimální stanovená účast,

b. nenaplnění minimálního počtu účastníků ženského či mužského pohlaví v daných věkových kategoriích,

c. nemoc moderátora či koordinátora,

d. obsazenost prostoru či místa konání,

e. vyšší moc, vládní nařízení a tak podobně.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo nebo čas konání Akce v rámci konkrétního města. O změně dostanou Členové informaci emailem do 48 hodin před zahájením Akce nebo SMS či telefonním hovorem méně, jak 48 hodin před zahájením. Pořadatel není povinen informovat o změnách času či místa konání takového Člena, který dosud neuhradil Účastnický poplatek.

14. Klub si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu odmítnout zájemci členství. Za využívání služeb Klubu se považuje prohlížení Portálu nebo, nikoliv však výlučně, akt přihlášení do členské sekce.

15. Klub smí Členovi předkládat návrhy na seznámení s jinými konkrétními Členy.

16. Klub má právo Členovi sdělovat informace:

a. o změnách v čase nebo místu konání Akcí, na kterých si Člen rezervoval účast,

b. související s jeho členstvím či Osobním profilem,

c. o poskytovaných či nových službách, o způsobu využívání Portálu, o výjimečných událostech.

17. Klub si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Obchodní podmínky Portálu, rezervační či provozní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Členové, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na Webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových podmínek či zásad je účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách provozovaných Klubem, není-li Klubem stanoveno jinak.

18. Provozní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Klubu a Člena. To, co se nehodí uvádět v členské smlouvě upravují Provozní podmínky, rezervační podmínky a jiné interní směrnice které jsou zveřejněny na Portále.

19. Klub má nárok na náhradu škody Členem, která může Klubu vzniknout v důsledku nedodržení smluvních povinností Člena.


V. Osobní údaje

1. Poskytnuté osobní údaje se Klub zavazuje nezobrazovat na internetu. Údaje mají k dispozici koordinátoři pouze za účelem organizování společenských událostí. Klub požaduje od Člena jen takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnohodnotné poskytování služeb.

2. Pokud se bude jednat o Akce seznamovacího charakteru, může Člen projevit zájem předat prostřednictvím Klubu své osobní údaje jinému účastníkovi. Kontaktní údaje mohou být následně

Klubem předány jen v případě oboustranné shody sympatií.

3. Vyplněním základního registračního formuláře dává Člen Klubu souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: okres bydliště, pohlaví, email, mobilní číslo, datum narození, přezdívka

4. Vyplněním rozšířeného registračního formuláře dává Člen Klubu kromě výše uvedených údajů také souhlas se zpracováním následujících údajů: výška, hledané pohlaví, vztah ke kouření či alkoholu, jméno a příjmení, adresa bydliště, preferovaný typ vztahu (dobrovolné), zájem mít či nemít vlastní děti (dobrovolné), zájem se přestěhovat (dobrovolné), dosažené vzdělání (dobrovolné), zaměstnání či obor studia (dobrovolné).

5. Klub je povinen zacházet s daty Člena dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Klub bude zpracovávat osobní údaje Člena po dobu platnosti Členství a následně ve výpovědní lhůtě. Za zpracování osobních údajů je považováno zaznamenání, vyhledání, nahlédnutí, přizpůsobení nebo pozměnění, vložení, uspořádání, strukturování, použití, shromáždění, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, profilování, omezení, vymazání nebo zničení uvedených dat. Člen bere na vědomí, že některé jeho údaje budou poskytnuty smluvním zástupcům Klubu, zejména zaměstnancům, administrativním a organizačním pracovníkům.

6. Člen se může kdykoli přihlásit do Členské sekce na Portále < www.sblizujeme.cz/prihlaseni/ > a bezplatně:

a. zobrazit veškeré zpracovávané osobní údaje,

b. aktualizovat nebo upravovat osobní údaje,

c. stáhnout přehled zpracovávaných údajů nebo odeslat přehled o zpracovávaných údajích na email,

d. zrušit Členství a tím trvale smazat osobní údaje.

7. Členství nelze zrušit ústně. Požádá-li Člen pracovníka Klubu písemnou formou o zrušení členství, souhlasí s uhrazením administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo vyřízením žádosti ve výši 500 CZK za každý jednotlivý úkon. Zpracovatel má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. Pokud se Člen rozhodne zrušit své členství, souhlasí s tím, že budou vymazány jeho osobní údaje a ztratí přístup do Členské sekce, nárok na kredit či jiné získané benefity. Tento krok nelze vrátit zpět. Klub je oprávněn ponechat si osobní údaje takových Členů, kteří neuhradili za objednané služby nebo mají Klubu jiné závazky, a to z důvodu vymáhání takové pohledávky.

8. Má-li Člen pochybnost ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může omezit jejich zpracování do doby, než se věc vyřídí. Požadavek s odůvodněním lze zaslat na email ou@sblizujeme.cz . Prokáže-li se neoprávněnost zpracování, vyvine Zpracovatel maximální úsilí k provedení nápravy. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Je-li Člen nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7; posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n


VI. Odstoupení od smlouvy

1. Člen má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Klubem, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, kdy Člen od Klubu již objednal účast na jakékoliv události s předem určeným termínem.

2. Člen odešle emailovou zprávu na <ou@rande-seznamka.cz> s žádostí o odstoupení od smlouvy.

3. Oznámení o odstoupení může Člen zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Zpracovatele, uvedenou v záhlaví. Člen smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., IČ: 07975562, Komenského 1361, 511 01 Turnov

Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od členské smlouvy Rande-seznamka.cz

E-mailová adresa: ; Mobilní tel.: ;

4. Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Klubu.


VII. Závěrečné ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy řádně přečetl všechny podmínky, seznámil se s provozními podmínkami webových portálů, zejména rezervačními podmínkami a svou činnost a jednání přizpůsobí těmto podmínkám.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně. Písemná forma je zachována též použitím elektronických prostředků, není třeba zaručeného elektronického podpisu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy zájemce o členství odešle osobní údaje Zpracovateli.

3. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny právním systémem České republiky. Smluvní strany ujednaly, že případné spory budou řešeny soudy v místě aktuální doručovací adresy Klubu.

4. Smlouva a práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze Smlouvy obsahují mezinárodní prvek. K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené právními předpisy, v České republice s tím, že místně příslušným soudem je ten, v jehož obvodu má Provozovatel svou doručovací adresu.

5. Smlouva se zrušuje nebo zaniká:

a. dohodou Smluvních stran;

b. výpovědí;

c. odstoupením od Smlouvy.

6. Výpověď: Člen i Klub mají právo kdykoli Smlouvu ukončit písemnou výpovědí a to bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 [slovy: tři] měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena příslušné Smluvní straně. Po uplynutí výpovědní doby závazkový vztah mezi Členem a Klubem zaniká, avšak i nadále trvá povinnost Člena a Klubu vzájemně si uhradit veškeré pohledávky vzniklé za trvání Smlouvy, pokud takové pohledávky nezaniknou z právních důvodů předpokládaných právními předpisy (např. zápočtem), trvají nároky ze sankčních ujednání a nároky spočívající v náhradě způsobené škody.

7. Odstoupení od Smlouvy: Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

8. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Člena se považuje zejména:

a. používání více, jak jednoho členského účtu nebo opakované zakládání dalších členských účtů;

b. opakovaná neomluvená neúčast na rezervovaných Akcích;

c. neuhrazení objednaných služeb či účastnických poplatků;

d. neuposlechnutí pokynů koordinátora, ohrožení zdraví jiných účastníků Akce;

e. nevhodné chování na Akcích;

f. prodlení Člena s úhradou jeho peněžních závazků vůči Klubu delší než 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů.

9. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Klubu se považuje zejména:

a. poskytování služeb v rozporu s informaci uvedenými na Portálu;

b. nevrácení účastnického poplatku Členovi formou navýšení členského kreditu v případě, kdy Člen zrušil účast na Akci ve lhůtě k tomu určené

c. nevrácení účastnického poplatku Členovi formou navýšení členského kreditu v případě, kdy byla Akce zrušena na straně Pořadatele;

d. neposkytnutí služeb Členovi v jím řádně objednaný termín;

e. prodlení s úhradou peněžních nároků Člena delším než 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů;

10. Poslední aktualizace smlouvy 17.3.2021